:: دوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 305-310 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی نسبت به اهدای عضو
حمید توکلی قوچانی1، یحیی محمدی2، منیره تابعی 3
1- دکتری، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
2- دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3- مربی، گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکيده:   (556 مشاهده)
مقدمه: مهمترین منبع تأمین عضو برای بیماران نیازمند، بیماران مرگ مغزی میباشند. با توجه به آمار بالای تصادفات
در ایران و در مقابل آمار پایین اهدا عضو در کشور، پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان آگاهی و نگرش دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهرستان فردوس نسبت به اهدای عضو انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی ) Cross- sectional ( در سال 03 - 04 روی دانشجویان دانشگاههای آزاد، پیراپزشکی و
پیام نور شهرستان فردوس در رشتههای علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی انجام شد؛ حجم نمونه، 470 دانشجو برآورد شد.
واحدهای مورد پژوهش به روش نمونه گیری غیر تصادفی مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل
پرسشنامه روا و پایا شده بود. دادهها پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS نسخه 22 و با آزمونهای t مستقل و تحلیل
واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج این تحقیق نشان داد که در نوع نگرش اختلاف معنا داری بین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی وجود
داشت ) 041 / 0 = P(. همچنین در زمینه آگاهی اختلاف معناداری ین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی وجود نداشت
( 004 / 0 = P(. اما متغیرهای مربوط به میانگین سطح آگاهی در دانشجویان پزشکی ) 05 / 2 ± 07 / 10 ( بالاتر از دانشجویان
غیرپزشکی ) 04 / 4 ± 47 / 17 ( بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر پایین بودن آگاهی در مورد اهدا عضو، با افزایش آموزشهای عمومی
در سطح جامعه میتوان به ایجاد نگرش مثبت در زمینه اهدا عضو و به تبع آن افزایش میزان پیوند کمک کرد..
واژه‌های کلیدی: اهدا عضو، آگاهی، نگرش، دانشجو
متن کامل [PDF 660 kb]   (201 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
18. Abdi H, Mohamady M, Abdyazdan G. Family experiences of patients with brain death and family relationship and familiarity with the receiver member. J Knowledge Res Appl Psychol. 2012;1(1):90-8.
19. Khodami H, Ghorbani A, Shafaghi S. As a result of brain death and organ donation monitoring in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Shahid Beheshti Univ Med Sci. 2011;15(6):171-8.
20. Ghadipasha M, Nikan Y, Salehi M, Tagodin Z. Doctors attitude toward organ donation and awareness of the rules and procedure in brain death. J Forensic Med. 2000;14(2):112-6.
21. Emdadi S, Ghalylain F, Shiri M, Mirzaee M, Morshedi M. The relationship between the abstract behaviors and organ donation card at the University of Medical Sciences. J Forensic Med. 2011;17(4):217-23.
22. Zohur A, Piri Z. Doctors and nurses special attitude toward organ donation Iran University of Medical Sciences in 2004. Iran Univ Med Sci. 2004;11(39):93-116.
23. Purhagi S, Kheyry M, Purhagi F, Akaberi A. Investigate the causes of motorcycle accidents Rakbyn admitted to the emergency hospital in Sabzevar. Sabzevar Univ Med Sci J. 2008;5(1):17-22.
24. Argamand B, Aghayan H, Gudarzi P, Gafarian A, Shabanzadeh A, Galaly F, et al. Special knowledge and attitude of nurses and emergency concerning organ donation. J Forensic Med. 2008;26(3):348-59.
25. Dulatabadi Z, Farahani B, Fesharaki M, Naghafizadeh K. Effect of education about brain death and organ donation on attitude and knowledge of nursing students. J Crit Care Nurs. 2009;3(3):109-12.
26. Hagihosainlo H, Ekhtehkari A, Ghorbani S. Brain death and organ donation and the procedure during a cross-sectional study in West Azerbaijan province. J Forensic Med. 2011;17(3):149-55.
27. Akrami SM, Osati Z, Zahedi F, Raza M. Brain death: recent ethical and religious considerations in Iran. Transplant Proc. 2004;36(10):2883-7. DOI: 10.1016/j.transproceed.2004.10.046PMID: 15686651
28. Hosain Rezaee H, Rangbar H, Arab M. Experience on the causes of brain dead patients on organ donation. J Res Health Sci. 2012;1(1):34-40.
29. Sque M, Long T, Payne S. Organ donation: key factors influencing families' decision-making. Transplant Proc. 2005;37(2):543-6. DOI: 10.1016/j.transproceed.2004.11.038PMID: 15848450
30. Jacoby LH, Breitkopf CR, Pease EA. A qualitative examination of the needs of families faced with the option of organ donation. Dimens Crit Care Nurs. 2005;24(4):183-9. PMID: 16043982 [DOI:10.1097/00003465-200507000-00009]
31. Rezaee V, Shakur S. Knowledge and attitudes of people over 15 years in Tehran about brain death and organ donation. Transplant after brain death affiliates. J Forensic Med. 2008;6(21):82-90.
32. Buroman M, Asghary F. Are people in Tehran with organ donation after brain death relatives agree? . J Forensic Med. 2012;5(1):51-8.
33. Zohoor A, Bozorgmagham M. The attitude of citizens to organ transplantation and organ donation in brain death. Horiz Knowledge. 2008;4(1):52-8.
34. Hyde MK, White KM. To Be a Donor or Not to Be? Applying an Extended Theory of Planned Behavior to Predict Posthumous Organ Donation Intentions. J Appl Soc Psychol. 2009;39(4):880-900. DOI: 10.1111/j.1559-1816.2009.00464.x [DOI:10.1111/j.1559-1816.2009.00464.x]XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها