:: دوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 311-316 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی درکنترل خشم و اضطراب مردان معتاد به متا آمفتامین
سید کاوه حجت1، ناهید آریان پور2، سید اسماعیل حاتمی3، مینا نوروزی خلیلی4، احمد رحیمی 5
1- استادیار، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
2- کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
3- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
4- دکترای تخصصی، گروه پزشکی اجتماعی و اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
5- کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
چکيده:   (1256 مشاهده)
مقدمه: آموزش خودآگاهی هیجانی منجر به افزایش سلامت روانشناختی افراد میشود و میتواند زندگی افراد را در مسیر
یک زندگی سالم هدایت کند در این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی درکنترل خشم و اضطراب
در مردان معتاد به متا آمفتامین مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: این پژوهش در چارچوب طرح شبه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه مورد
پژوهش 55 نفر از معتادان به متامتافین که در مرکز ترک اعتیاد اقامتی در سال 3195 پذیرش شدهاند و تحت گروه
درمانی قرار گرفتهاند میباشد ابزار گردآوری دادهها در برگیرنده پرسشنامه خشم اسپیلبرگر و پرسشنامه اضطراب آشکار
و پنهان اشپیل برگر میباشد. جهت تجزیه تحلیل دادهها، از آزمون تی دو نمونهای و تی زوجی استفاده شده است.
یافتهها: نتایج مطالعه ما نشان داد که آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی در کاهش بروز و کنترل خشم ) 553 / 5 = P ( و
کاهش اضطراب ) 553 / 5 = P ( مؤثر بوده است..
نتیجه گیری: آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی منجر به کنترل خشم و اضطراب در مردان مقیم در مرکز اقامتی ترک
مواد مخدر شده است و میتوان این آموزش را در برنامهای درمانی معتادان به مواد محرک و سایر مواد مخدر نیز بهره برد.
واژه‌های کلیدی: خودآگاهی هیجانی، خشم، اضطراب، متا آمفتامین
متن کامل [PDF 690 kb]   (562 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
1. Sadock B, Sadock V. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
2. Hockenberry M, Wilson D. Wong's Nursing Care of Infants and Children-E-Book: Elsevier Health Sciences; 2014.
3. UNO D. World Drug Report 2004. United Nations Publications, 2004.
4. Moghanibashi-Mansourieh A, Deilamizade A. The state of data collection on addiction in Iran. Addiction. 2014;109(5):854. DOI: 10.1111/add.12505PMID: 24606041
5. Goleman D. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ for character, health and lifelong achievement. New York: Bantam Books; 1995.
6. Trinidad DR, Johnson CA. The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Pers Individ Differ. 2002;32(1):95-105. DOI: 10.1016/s0191-8869(01)00008-3 [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00008-3]
7. Yousefi-Nooraie R, Farhoudian A, Amini H, Mohammadi M, Mesgarpour B, Mansouri N. Prevalence of mental disorders among high-school students in Iran: a systematic review. Iranian J Psychiatry. 2009;4(1):1-6.
8. Ciarrochi J, Kashdan TB, Leeson P, Heaven P, Jordan C. On being aware and accepting: a one-year longitudinal study into adolescent well-being. J Adolesc. 2011;34(4):695-703. DOI: 10.1016/j.adolescence.2010.09.003PMID: 20950848
9. Reed PG. Demystifying self-transcendence for mental health nursing practice and research. Arch Psychiatr Nurs. 2009;23(5):397-400. DOI: 10.1016/j.apnu.2009.06.006PMID: 19766931
10. Zeidner M, Roberts M. Emotional intelligence: Science and myth. USA: MIT Press; 2002.
11. Ciarrochi J, Heaven PC, Supavadeeprasit S. The link between emotion identification skills and socio-emotional functioning in early adolescence: a 1-year longitudinal study. J Adolesc. 2008;31(5):565-82. DOI: 10.1016/j.adolescence.2007.10.004PMID: 18083221
12. Jain M, Sudhir PM. Dimensions of perfectionism and perfectionistic self-presentation in social phobia. Asian J Psychiatr. 2010;3(4):216-21. DOI: 10.1016/j.ajp.2010.08.006PMID: 23050891
13. Mavroveli S, Petrides KV, Rieffe C, Bakker F. Trait emotional intelligence, psychological well-being and peer-rated social competence in adolescence. Br J Dev Psychol. 2007;25(2):263-75. DOI: 10.1348/026151006x118577 [DOI:10.1348/026151006X118577]
14. Siu AFY. Trait emotional intelligence and its relationships with problem behavior in Hong Kong adolescents. Pers Individ Differ. 2009;47(6):553-7. DOI: 10.1016/j.paid.2009.05.004 [DOI:10.1016/j.paid.2009.05.004]
15. Horton-Deutsch SL, Horton JM. Mindfulness: overcoming intractable conflict. Arch Psychiatr Nurs. 2003;17(4):186-93. DOI: 10.1016/s0883-9417(03)00089-xPMID: 14508774
16. Bréjard V, Bonnet A, Pasquier A, Pedinielli JL. Symptomatologie dépressive à l'adolescence : rôle de la personnalité et de la conscience émotionnelle. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. 2011;59(3):157-62. DOI: 10.1016/j.neurenf.2010.07.013 [DOI:10.1016/j.neurenf.2010.07.013]
17. Compton WC, Smith ML, Cornish KA, Qualls DL. Factor structure of mental health measures. J Pers Soc Psychol. 1996;71(2):406-13. PMID: 8765489 [DOI:10.1037/0022-3514.71.2.406]
18. Hojjat SK, Rezaei M, Namadian G, Hatami SE, Norozi Khalili M. Effectiveness of Emotional Intelligence Group Training on Anger in Adolescents With Substance-Abusing Fathers. J Child Adolesc Substance Abuse. 2016;26(1):24-9. DOI: 10.1080/1067828x.2016.1178614 [DOI:10.1080/1067828X.2016.1178614]
19. Ghanizadeh A, Moafian F. The role of EFL teachers' emotional intelligence in their success. ELT J. 2009;64(4):424-35. DOI: 10.1093/elt/ccp084 [DOI:10.1093/elt/ccp084]
20. Smith PC. The measurement of satisfaction in work and retirement: A strategy for the study of attitudes: ERIC; 1969.
21. Ja H. The relationship between self and emotional intelligence and educational success of students scarifying. J Educ Psychol. 2013;10(7):51-64.
22. Ajalli A, Fathi–Ashtiani A, Ebadi A, Dibaei M, Delkhosh M. The effect of life skills training on emotional reactions in adolescents. Int J Behav Sci. 2008;2(3):263-9.
23. Kimiaye S, Soltanifar A. Emotional intelligence training and its effectiveness in reducing aggression aggressive. Clin Psychol Consult Res. 2011;1:153-66.
24. Muhammad O. Examine the relationship between anger, self-efficacy, coping skills and the desire to use drugs in a group of clients dependent on opium. Addict Res. 2011;18:39-54.
25. Ghaffari M, Ahadi H. A consideration of emotional self-awareness and impulse control effect on decreas of social withdrawal and compulsion use of internet. J Psychol Stud. 2007;3(2):91-107.
26. Esmaeil Khani F, Mazaheri Mohammad M, Mehrabizadeh Hermanand M, Asgari P. A Study of Simple and Multiple Relationships of Emotional Intelligence, Self-efficacy and Psychological Hardiness with Conflict Management Style in Students. New Find Psychol. 2009;4(11):107-23.
27. Ramezani W, Allah A. Investigating the relationship between emotional intelligence and incidence and anger in students. J Psychol Motiv Emot Spec. 2011;10(1):66-83.
28. Mikaeli Manie F, Ahmadi Khoyi S. Comparative study on the effectiveness of teaching three life skills on general health of first year students. J Mazandaran Univ Med Sci. 2011;21(85):127-37.
29. Rahimi J, Mehrabizadeh M. The Effect of Assertive Education on Social Skills, Social Anxiety and Expression in High School Students in the First Year. J Educ Sci Psychol. 2006;13(1):111-24.
30. Cartwright-Hatton S, Tschernitz N, Gomersall H. Social anxiety in children: social skills deficit, or cognitive distortion? Behav Res Ther. 2005;43(1):131-41. DOI: 10.1016/j.brat.2003.12.003PMID: 15531358
31. Dietz LJ, Jennings KD, Abrew AJ. Social skill in self-assertive strategies of toddlers with depressed and nondepressed mothers. J Genet Psychol. 2005;166(1):94-116. DOI: 10.3200/GNTP.166.1.94-116PMID: 15782680
32. Faller H, Schmidt M. Prognostic value of depressive coping and depression in survival of lung cancer patients. Psychooncology. 2004;13(5):359-63. DOI: 10.1002/pon.783PMID: 15133776
33. Sahler O, Varni J, Fairclough D, Butler R, Noll R, Dolgin M. Problem-solving skills training for mothers of children with newly diagnosed cancer: A randomized trial. J Dev Behav Pediatr. 2002;23(2):77-86. DOI: 10.1097/00004703-200204000-00003 [DOI:10.1097/00004703-200204000-00003]XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها