[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 445-452 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه آگاهی از حقایق دوران سالمندی و نگرش به سالمندی با سطح استرس شغلی مراقبان رسمی آسایشگاههای سالمندان
سعید فروزنده1، مهشید فروغان 2، محمد علی حسینی3، اکرم فرهادی4، اکبر بیگلریان5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2- دانشیار، گروه مدیریت توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
3- دانشیار، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
4- استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
5- دانشیار، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
چکيده:   (600 مشاهده)
مقدمه: با افزایش جمعیت سالمندان، شمار سالمندانی که به خدمات آسایشگاهی نیاز پیدا میکنند افزایش مییابد. دانش و نگرش مراقبین این سالمندان بر کیفیت مراقبت ارائه شده به آنها تأثیر گذار است. در این پژوهش به بررسی رابطه آگاهی مراقبان رسمی از حقایق دوران سالمندی و نگرش به پدیده سالمندی با سطح استرس شغلی این مراقبین در آسایشگاه های سالمندان شهر تهران پرداخته شد.
روش کار: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی در تابستان 8504 و در استان تهران انجام شد. جامعه مورد پژوهش شامل همه مراقبین رسمی آسایشگاههای تحت پوشش بهزیستی شهر تهران بود که در نهایت نمونهای شامل 15 نفر در 88 مرکز به روش سر شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی، پرسشنامه آگاهی پیرامون حقایق سالمندی پالمور و پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 55 و با به کارگیری آزمونهای آماری کولموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. سطح معنی داری برای قبول یا رد فرضیه 94 / 9 در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان آگاهی از حقایق دوران سالمندی در بین مراقبین نسبتاً پایین ) 08 / 8 ± 81 / 1 ( و نگرش مراقبین به سالمندان نسبتاً مثبت ) 51 / 89 ± 47 / 858 ( و میزان استرس شغلی در بین مراقبین ) 90 / 89 ± 74 / 895 ) بالاست. همچنین نتایج نشان داد ارتباط منفی معنی داری بین آگاهی و نگرش با استرس شغلی وجود دارد ) 94 / 9 > P .)
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مراقبینی که آگاهی پایین و نگرش منفی به سالمندان دارند، استرس شغلی بیشتری را تجربه میکنند. با توجه به نتایج فوق توصیه می شود که به آموزش مراقبین در زمینه مسائل سالمندی و اصلاح نگرش آنان به سالمندان در قالب برنامههای آموزشی مدون توجه بیشتری مبذول شود تا کیفیت خدمات ارائه شده به سالمندان مقیم آسایشگاه بر اثر استرس و فرسودگی شغلی مراقبان به خطر نیفتد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، مراقب، سالمند، آسایشگاه، فرسودگی شغلی
متن کامل [PDF 863 kb]   (235 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
142. Center IS. General census of population and housing: Iran Statistics Center; 2010 [updated 2010; cited 2016 5 Jan]. Available from: http://www.amar.org.ir/.
143. Shahbazi S, Heidari M. [Effect of self-care training program on quality of life of elders‏]. Iran J Nurs 2012;25(75).
144. UNFPA. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge: UNFPA and Help Age International; 2012 [cited 2016]. Available from: http://www.unfpa.org/publications/ageing-twenty-first-century.
145. Shahbazi MR, Mirkhani M, Hatamizadeh N, Rahgozar M. [Disability Assessments in Tehranian Elderly]. Salmand. 2008;3(3-4):84-92.
146. Navidian A, Pahlevanzadeh S, Yazdani M. [Effectiveness of Training on Family Caregivers' Stress level]. Iranian J Psychiat Clin Psychol. 2011;16(2):99-106.
147. Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F, Rassouli M, Sadegh Moghadam L, Nazari S, et al. Caregiv Appr Fam Caregiv Older Adults. Salmand. 2016;11(1):8-19. DOI: 10.21859/sija-110108 [DOI:10.21859/sija-110108]
148. Ineichen B. Influences on the care of demented elderly people in the People's Republic of China. Int J Geriat Psychiat. 1998;13(2):122-6. DOI: 10.1002/(sici)1099-1166(199802)13:2<122::aid-gps745>3.0.co;2-j https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1166(199802)13:2<122::AID-GPS745>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/(SICI)1099-1166(199802)13:23.0.CO;2-J]
149. Foroughan M, Amanian D, Hosseini M. [The effect of the training program about management of elders' common problems on the level of job stress in caregivers of nursing homes]. J Res Dev Nurs Midwifery. 2013;10(2):54-62.
150. Abaei M. [Social Problems of Families Caring for a Frail Elderly Referrals to Public Hospitals Clinics in Karaj City]. Salmand. 2007;2(1):177-81.
151. Mortazavi H, Moayyed L, Golmakani E. [Nurses' Attitudes towards older people and aging]. J North Khorasan Univ Med Sci. 2013;5:1063-8.
152. Zenhari N, Foroughan M, Hosseini MA, Karimloo M, Farhadi A. [The Effects of Storytelling on Knowledge and Attitude Toward Aging and Caring for Aged Among Caregivers Working at Nursing Homes]. J Health Promot Manage. 2016;6(2):19-26.
153. Lauber C, Rossler W. [Early detection of schizophrenic psychoses]. Praxis (Bern 1994). 2001;90(22):987-92. PMID: 11450187
154. Hocking B. Reducing mental illness stigma and discrimination - everybody's business. Med J Aust. 2003;178 Suppl:S47-8. PMID: 12720521
155. Given B, Wyatt G, Given C, Gift A, Sherwood P, DeVoss D, et al., editors. Burden and depression among caregivers of patients with cancer at the end-of-life. Oncology nursing forum; 2004: NIH Public Access.
156. Reinhard S, Given B, Petlick N, Bemis A. Patient safety and quality: an evidence-based handbook for nurses Rockville. Supporting family caregivers in providing care. USA: Agency for Healthcare Research and Quality; 2008.
157. Small JA, Gutman G, Makela S, Hillhouse B. Effectiveness of communication strategies used by caregivers of persons with Alzheimer's disease during activities of daily living. J Speech Lang Hear Res. 2003;46(2):353-67. PMID: 14700377 [DOI:10.1044/1092-4388(2003/028)]
158. Osipow SH, Spokane AR. Occupational stress inventory-revised1998. 1-15 p.
159. Buss MK, Vanderwerker LC, Inouye SK, Zhang B, Block SD, Prigerson HG. Associations between caregiver-perceived delirium in patients with cancer and generalized anxiety in their caregivers. J Palliat Med. 2007;10(5):1083-92. DOI: 10.1089/jpm.2006.0253PMID: 17985965
160. Kramer BJ, Kipnis S. Eldercare and work-role conflict: toward an understanding of gender differences in caregiver burden. Gerontologist. 1995;35(3):340-8. PMID: 7622087 [DOI:10.1093/geront/35.3.340]
161. Keefe FJ, Ahles TA, Porter LS, Sutton LM, McBride CM, Pope MS, et al. The self-efficacy of family caregivers for helping cancer patients manage pain at end-of-life. Pain. 2003;103(1-2):157-62. PMID: 12749970 [DOI:10.1016/S0304-3959(02)00448-7]
162. TariMoradi A, Ahadi H. Survey of depression, anxiety and physical health of caregivers to elders with aged and brain stroke. Alborz Univ Med J. 2014;3(4):199-204. [DOI:10.18869/acadpub.aums.3.4.199]
163. Sajjadian A, Heidari L, Mokhtarihesari P. [Caring problems in domestic caregivers affected to breast cancer]. Iran Breast Dis J. 2015;8(2):7-14.
164. Mansouri T, Dehdari T, Seyedfatemi N, Gohari MR, Barkhordari M. [The effect of communication skills training on perceived stress of caregivers of elderly with Alzheimer's disease referral to Iranian Alzheimer Association in 2012]. Razi J Med Sci. 2014;21(121):52-62.
165. Edwards JA, Webster S, Van Laar D, Easton S. Psychometric analysis of the UK health and Safety Executive's Management Standards work-related stress Indicator Tool. Work Stress. 2008;22(2):96-107. DOI: 10.1080/02678370802166599 [DOI:10.1080/02678370802166599]
166. Cousins * R, MacKay CJ, Clarke SD, Kelly C, Kelly PJ, McCaig RH. 'Management Standards' work-related stress in the UK: practical development. Work Stress. 2004;18(2):113-36. DOI: 10.1080/02678370410001734322 [DOI:10.1080/02678370410001734322]
167. MacKay * CJ, Cousins R, Kelly PJ, Lee S, McCaig RH. 'Management Standards' and work-related stress in the UK: policy background and science. Work Stress. 2004;18(2):91-112. DOI: 10.1080/02678370410001727474 [DOI:10.1080/02678370410001727474]
168. Toderi S, Balducci C, Edwards JA, Sarchielli G, Broccoli M, Mancini G. Psychometric Properties of the UK and Italian Versions of the HSE Stress Indicator Tool. Eur J Psychol Assess. 2013;29(1):72-9. DOI: 10.1027/1015-5759/a000122 [DOI:10.1027/1015-5759/a000122]
169. Azad Marzabadi E, Gholami Feshraki M. [Reliability and Validity Assessment for the HSE Job Stress Questionnaire]. J Behav Sci. 2011;4(4):11-2.
170. Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Montazeri A, Foroughan M, Vaismoradi M. [Psychometric properties of the Facts on Aging Quiz Scale]. Payesh. 2012;11(2):249-56.
171. Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Montazeri A, Foroughan M, Vaismoradi M. Psychometric properties of the Iranian version of the Kogan's Attitudes Toward Older People Scale. Jpn J Nurs Sci. 2012;9(2):216-22. DOI: 10.1111/j.1742-7924.2012.00204.xPMID: 23181890
172. Ripich D, Kercher K, Wykle M, Sloan D, Ziol E. Effects of communication training on African American and White caregivers of persons with Alzheimer's disease. J Aging Ethnicity. 1998;1(3):163-78.
173. Hamedanizadeh F, MotahedianTabrizi A, Sarhangi F, Zighimat F. [Study of nurses' attitudes towards the care of elderly patients]. Kowsar. 2007:253-8.
174. Mortazavi H, Moayyed L, Golmakani E, Ghaneizare F, Usefi M, Hasanzadeh E. [Nurses' attitudes towards older people and aging]. J North Khorasan Univ Med Sci. 2014;5(5):1063-8.
175. Hweidi IM, Al-Hassan MA. Jordanian nurses' attitudes toward older patients in acute care settings. Int Nurs Rev. 2005;52(3):225-32. DOI: 10.1111/j.1466-7657.2005.00434.xPMID: 16033450
176. Wells Y, Foreman P, Gething L, Petralia W. Nurses' attitudes toward aging and older adults--examining attitudes and practices among health services providers in Australia. J Gerontol Nurs. 2004;30(9):5-13. PMID: 15471058 [DOI:10.3928/0098-9134-20040901-04]
177. HosseiniSeresht F, NasiriZiba A, Kermani F. [Assesment of Nursing Students and Clinial Nurses' Attitude Toward Elderly Care]. Aging J North Khorasan Univ Med Sci. 2006;19(45):57-67.
178. Lapane KL, Hughes CM. Considering the employee point of view: perceptions of job satisfaction and stress among nursing staff in nursing homes. J Am Med Dir Assoc. 2007;8(1):8-13. DOI: 10.1016/j.jamda.2006.05.010PMID: 17210497
179. Ebrahimi H, Navidian A, Keykha R. [The effect of supportive nursing care in reducing anxiety of patients receiving electroconvulsive therapy]. Iranian J Psychiatr Nurs. 2014;1(4):13-24.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Frouzandeh S, Foroughan M, Hosseini M A, Farhadi A, Biglarian A. The Relationship of Nursing Home Caregivers’ Awareness and Attitude Towards Elderlies with their Job. JNKUMS. 2018; 9 (3) :445-452
URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1285-fa.html

فروزنده سعید، فروغان مهشید، حسینی محمد علی، فرهادی اکرم، بیگلریان اکبر. رابطه آگاهی از حقایق دوران سالمندی و نگرش به سالمندی با سطح استرس شغلی مراقبان رسمی آسایشگاههای سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1396; 9 (3) :445-452

URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1285-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی Journal of North Khorasan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.32 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3815