:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 9-14 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای از دیدگاه اعضاء هیات علمی
حمید توکلی قوچانی، حسین لشکردوست، مرتضی اسماعیل زاده کواکی، رجبعلی حکم آبادی
چکيده:   (890 مشاهده)
مقدمه: در دانشگاه ها و سازمان ها، اخلاق حرفه ای تحت تاثیر فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی مجموعهای از
معانی و ارزشهای مشترک میباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین
فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در 83 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1394
از طریق سرشماری انجام گرفت. از پرسشنامه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شد.
تحلیل داده ها بر اساس آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS19
صورت گرفت.
یافتهها: میانگین نمره مولفه های فرهنگ سازمانی ) 8 / 20 ± 1 / 162 ( و مولفه های اخلاق حرفه ای ) 2 / 5 ± 5 / 63 ( می
باشد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی در حد نسبتا خوب و اخلاق حرفه ای در حد خوب قرار داشت. همبستگی معناداری
بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای مشاهده نگردید ) 05 / 0 < P(. متغیرهای سن، جنس و سابقه کار با مولفه های
فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای رابطه ای نداشتند. تنها سطح تحصیلات با مولفه های اخلاق حرفه ای ارتباط معنی
دار آماری داشت ) 001 / 0 > P .)
نتیجه گیری: از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، اخلاق حرفه ای در حد خوب رعایت می
شود. پیشنهاد می گردد مسئولین برای نهادینه سازی اخلاق در فرهنگ سازمانی، ترویج مستمر و اثربخش اخلاق را در
همه ارکان سازمان، ضروری بدانند.
واژه‌های کلیدی: اخلاق حرفه ای فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی
متن کامل [PDF 678 kb]   (474 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها