:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 27-33 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی اختلالات عملکرد غده تیروئید در کارکنان اتاق عمل
حبیبه السادات شاکری، آرش اکابری، میترا احدی، مریم سلیمان پور، سید حسن سیدشریفی
چکيده:   (745 مشاهده)
مقدمه: کمبود ید با طیف وسیعی از اختلالات از جمله گواتر و کم کاری تیروئید همراه است. بررسی حاضر به منظور
بررسی سطح ید ادرار ) UIE (، هورمون محرک تیروئید ) TSH ( و هورمونهای تیروئیدی ) FT3 و FT4 ( و ارتباط بین
آنها در پرسنل کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای بجنورد انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی– تحلیلی در نیمه دوم سال 1393 بر روی 6۵ نفر از کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای
بجنورد انجام شد. از هر فرد شرکت کننده در پژوهش بعد از کامل کردن فرم مشخصات دموگرافیک و رضایت شرکت در
مطالعه نمونه سرم جهت تعیین FT4 ، FT3 و TSH و نمونه ادرار به منظور تعیین سطح ید در ادرار گرفته شد. اطلاعات
با نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری آزمون در این مطالعه
1۵ / 1 > P در نظر گرفته شد.
یافتهها: در این مطالعه 6۵ نفر شامل 49 زن ) 4 / 2۵ %( و 16 مرد ) 6 / 74 %( شرکت کردند. میانگین سنی افراد 9 / 2 +
18 / 37 سال بود. سطح TSH در 8 / 93 % افراد در محدوده طبیعی، در 7 / 6 % محدوده بیش از حد نرمال گزارش شد. سطوح
FT4 و FT3 در ۵ / 9۵ % افراد نرمال و فقط در ۵ / 1 % افراد بالاتر از حد نرمال گزارش شد. میانگین ید ادرار در ۵ / 81 %
افراد مورد مطالعه نرمال گزارش شد.
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر افراد شرکت کننده در مطالعه فاقد کمبود ید میباشند، با توجه به اینکه
نمیتوان این یافته را به کل منطقه خراسان شمالی نسبت داد، توصیه میشود جهت مشخص شدن وضعیت ید در استان
باید مطالعات گستردهتری صورت بگیرد
واژه‌های کلیدی: تیروتروپین آنتی بادی ضد تیروئید تیروگلوبولین
متن کامل [PDF 661 kb]   (496 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها