:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 34-41 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه روش مرجع رسوبی با روش جدید اندازه گیری مستقیم ظرفیت تام اشباع آهن ) TIBC
شادی شریفی، محمد جوادزاده، علی شرافت نیا، رضا قربانی، الهام شریفیان، امیرحسین خوشی
چکيده:   (645 مشاهده)
مقدمه: بررسی ظرفیت تام اشباع آهن ) TIBC ( از ارزیابیهای مهم وضعیت آهن بدن بوده و روش مرجع رسوبی شیمیایی
همراه با مرحله پیش آزمایش متداولترین روش سنجش میباشد. با توجه به رویکردهای تشخیصی جدید سنجش مستقیم
TIBC ، جهت ساده نمودن و کاهش زمان آزمایش، هدف از انجام مطالعه مقایسه روش جدید سنجش مستقیم TIBC با
روش رسوبی از نظر دقت و صحت آزمایش بود.
روش کار: تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی 26 نمونه سرم افراد برای هریک از سطوح پایین، طبیعی و بالای TIBC
بوسیله روشهای رسوبی و مستقیم TIBC آزمایش گردید. برای بررسی دقت و صحت آزمایش از سرم کنترل تجاری
استفاده شد.
یافتهها: در ارزیابی سطوح مختلف TIBC نمونههای افراد، اختلاف معنی داری بین روشهای رسوبی و مستقیم مشاهده
نگردید ) 26 / 5 = P ، 10 / 5= P ، 43 / 5= P ( بترتیب برای سطوح پایین، طبیعی و بالا(؛ گرچه در روش رسوبی اختلاف
بیشتری میان نتایج وجود داشت. در ارزیابی دقت درون-سنجی روشها، میانگین و ضریب تغییرات نتایج به ترتیب ) 1 / 5 )%
3 / 19 ± 2 / 415 و ) 5 / 2 )% 50 / 8 ± 9 / 456 حاصل شد. همچنین، در ارزیابی دقت بین-سنجی، میانگین و ضریب تغییرات
بترتیب ) 8 / 14 )% 4 / 36 ± 3 / 420 و ) 9 / 0 )% 8 / 26 ± 8 / 426 بدست آمد. در آنالیز آماری صحت و دقت دو روش اختلاف
معنی داری مشاهده نگردید ) 64 / 5 = P .)
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد، با توجه به صحت قابل قبول و عدم وجود اختلاف معنی دار میان روشهای رسوبی
و مستقیم، اما بدلیل سهولت انجام آزمایش و پایینتر بودن انحراف معیار و ضریب تغییرات در ارزیابی دقت درون-سنجی
و بین-سنجی، میتوان روش مستقیم سنجش TIBC را جایگزین روش رسوبی نمود
واژه‌های کلیدی: ظرفیت تام اشباع آهن ) TIBC ) روش رسوبی شیمیایی سنجش مستقیم دقت صحت
متن کامل [PDF 1138 kb]   (672 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها