:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 42-48 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع افسردگی در دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه شهر بجنورد در سال 93
فاطمه سادات صفی الحسینی، مریم ساکی، اندیشه حامدی، حسن سعادتی، حسین لشکردوست
چکيده:   (801 مشاهده)
مقدمه: بهدلیل شیوع بالای افسردگی در جوامع امروزی و بهویژه در نوجوانان دختر و بهدلیل حساس بودن این برهه از
سن، این مطالعه با هدف تعیین شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر
بجنورد در سال 1392 انجام شد.
روش کار: این پژوهش بهصورت توصیفی – تحلیلی برروی 382 نفر از دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه در شهر بجنورد
صورت گرفت. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول مشخصات فردی و قسمت دوم پرسشنامه
استاندارد افسردگی بک بوده، که توسط دانش آموزان بصورت داوطلبانه تکمیل گردید. در نهایت دادهها با نرم افزار
SPSS19 و آمار توصیفی و آزمونهای آماری منویتنییو، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح
معنیداری 25 / 2 = α آنالیز شد.
یافتهها: میانگین سنی دانشآموزان مورد بررسی 23 / 1 ± 1 / 16 سال بود. شیوع افسردگی خفیف، افسردگی متوسط و
افسردگی شدید در بین دانش آموزان دختر، بهترتیب 2 / 23 درصد، 2 / 15 درصد و 8 / 1 درصد میباشد و همچنین نمره
افسردگی با سن، معدل، نوع مدرسه و طلاق والدین ارتباط معنادار آماری داشت. از طرفی نمره افسردگی با متغیرهای
رتبه تولد، تعداد فرزندان در خانواده، رشتهتحصیلی، تحصیلات والدین، شغل والدین، اعتیاد والدین و بیماری زمینهای در
فرد ارتباط معناداری نشان نداد.
نتیجه گیری: براساس نتایج به دستآمده از این مطالعه، افسردگی در دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد از شیوع
نسبتاً بالایی برخوردار است. توصیه میشود در زمینه افزایش عزتنفس، مهارتهای زندگی و نحوه برقراری ارتباط، تدابیر
لازم در خانوادهها، مدارس و جامعه اندیشیده و اتخاذ گردد.
واژه‌های کلیدی: شیوع افسردگی عوامل خطر
متن کامل [PDF 778 kb]   (277 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها