:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 49-55 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین سواد سلامت و رفتارهای تغذیهای در بیماران مبتلا به دیابت نوع2
الهام فداییان آرانی، فرخنده امین شکروی، حمید توکلی قوچانی
چکيده:   (827 مشاهده)
مقدمه: سطح سواد سلامت بهداشتی در مراقبت و درمان بیماریهای مزمن مانند دیابت تأثیر دارد هدف از این مطالعه
تعیین رابطه بین سواد سلامت و رفتارهای تغذیهای در بیماران دیابتی نوع ۲ در روستای کاغذی و حسین آباد شهرستان
آران و بیدگل میباشد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 164۹ بر روی 1۲۹ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ ، تحت
پوشش دو خانه بهداشت روستای کاغذی و حسین آباد شهرستان آران و بیدگل انجام شد. نمونه گیری به صورت سرشماری
و جمع آوری دادهها به وسیله پرسشنامههای دموگرافیک، رفتارهای تغذیهای و سواد سلامت بهداشتی بزرگسالان ایرانی
( HELYA: Health Literacy For Iranian Adult ( انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS17 و
روشهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آزمونهای آماری تی تست، ضریب همبستگی، آنالیز واریانس
ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: 3۹ نفر از ) 7 / 33 %( شرکت کنندگان زن بودند. ۲ / ۲4 % کارگر، 3 / ۹ % کارمند، ۲ / 9 % بازنشسته، ۹ % بیکار بودند. و
بقیه خانه دار بودند. میانگین سنی، رفتارتغذیه ای و سواد سلامت شرکت کنندگان به ترتیب ۹7 / 4 ± 63 / 93 ، ۹3 / ۲ ±
63 / 17 ، ۲1 / ۲6 ± 119 بود. بین سواد سلامت و رفتارهای تغذیهای ارتباط معنی داری وجود نداشته و نیز بین میانگین
امتیازات سواد سلامت و سطح تحصیلات تفاوت معنا داری مشاهده شد ) ۹۲ / ۹ > P(. همچنین سواد سلامت دربین مردان
و زنان اختلاف معنادار آماری وجودداشت ) ۹۹1 / ۹ > P .)
نتیجه گیری: سواد سلامت درحد مطلوبی بوده ولی با توجه به پایین بودن نمره رفتارهای تغذیهای پیشنهاد میشود که
با برگزاری جلسات آموزشی توسط دست اندرکاران بهداشت، برای بیماران مبتلا به دیابت و بویژه زنان روستایی که نقش
محوری در خانوادهها دارند بتوان باعث افزایش رفتارهای مطلوب تغذیهای گردد
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت رفتار تغذیه دیابت
متن کامل [PDF 838 kb]   (311 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها