:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 66-73 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت اجتماعی سالمندان
طاهره منصوری، اکرم فرهادی، وحیدرضا برهانی نژاد، افسانه کجایی بیدگلی، شهین دخت نوابی، رضا حسین آبادی
چکيده:   (1052 مشاهده)
مقدمه: مشارکت اجتماعی عامل تعیین کننده سلامت و بعد مهم و قابل اصلاح سالمندی موفق است. این مطالعه با هدف
بررسی میزان مشارکت اجتماعی، علل و موانع مؤثر بر آن در سالمندان شهر خرم آباد انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر، مطالعهای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است، که طی آن 286 نفر از سالمندان ساکن خرم
آباد به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای و خوشهای انتخاب شدند، ابزار گردآوری دادهها فرم مشخصات فردی
و"پرسشنامه مشارکت اجتماعی طرح بررسی سلامت جامعه کانادا" بود. دادهها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از
آزمونهای آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون ولچ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه
و تحلیل شد، سطح معنی داری 16 / 1 > P در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین سنی سالمندان شرکت کننده در مطالعه ) 39 / 5 )± 58 / 59 بود، میانگین نمره مشارکت اجتماعی
سالمندان ) 61 / 6 )± 15 / 11 از نمره کل 32 بود. بیماریها 3 / 81 درصد، مشکلات مالی 6 / 72 درصد و عدم دسترسی
فیزیکی 9 / 66 درصد به ترتیب مهمترین موانع مشارکت اجتماعی سالمندان بودند، بین متغیرهای سن و سطح درآمد با
مشارکت اجتماعی رابطه معناداری برقرار بود ) 111 / 1 > P(. طبق نتایج تحلیل رگرسیون تقریباً 35 درصد از واریانس
مشارکت اجتماعی توسط متغیرهای سن، تحصیلات، شاغل بودن و داشتن مسکن شخصی تبیین میشود.
نتیجه گیری: علی رغم تمایل سالمندان میزان مشارکت اجتماعی آنها پایین بود، که نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی
در جهت رفع موانع و فراهم نمودن بستر مشارکت هر چه بیشتر این عزیزان دیده میشود
واژه‌های کلیدی: مشارکت اجتماعی موانع عوامل سالمندان
متن کامل [PDF 900 kb]   (609 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها