:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 74-81 برگشت به فهرست نسخه ها
آزمون حافظه کاری جمع اعداد دیداری متوالی: طراحی نسخه فارسی و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن در نمونهای از کودکان ایرانی
وحید نجاتی ، فرشید علی پور، حسین پورشهریار
چکيده:   (857 مشاهده)
مقدمه: حافظه کاری نقشی مهمی در تواناییهای مختلف شناختی و اختلالهای روانپزشکی کودکان ایفا میکند. هدف
پژوهش حاضر، طراحی نسخه فارسی و بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری
در کودکان بود.
روش کار: مطالعه مقطعی حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و بر 27۰ نفر از کودکان بهنجار ۹ تا 12 ساله از هر دو
جنس دختر و پسر مدارس منطقه یک تهران به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شد. نسخه دیداری آزمون کامپیوتری
جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. در بررسی خصوصیات
روانسنجی، از تحلیل عامل اکتشافی، آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی همزمان از آزمون فراخنای ارقام با استفاده از
نرمافزار SPSS-22 مورداستفاده قرار گرفت.
یافتهها: نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که ۵ مرحله آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در
کودکان از خصوصیات روانسنجی مناسبی برخوردارند. آلفای کرونباخ این آزمون در این پژوهش ۹۵ / ۰ به دست آمد.
درنهایت، وجود الگوهای خاص ضرایب همبستگی بین پنج مرحله نسخه فارسی ابزار دیداری جمع اعداد متوالی با فراخنای
ارقام حاکی از روایی ملاکی خوب مقیاس بود.
نتیجه گیری: آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان خصوصیات روانسنجی رضایت بخشی در
جامعه کودکان ایرانی دارد که میتواند مورداستفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آزمون جمع اعداد دیداری متوالی سنجش حافظه کاری کودکان نسخه فارسی
متن کامل [PDF 714 kb]   (544 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها