:: دوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 30-35 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان مرگ و میر با استفاده از سیستم نمره بندی استاندارد شدت بیماری )آپاچی( دو در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید دکتر چمران شهر فردوس درسال 1395
حمید توکلی قوچانی ، سیما سادات حجازی ، بابک ابراهیمی ، منیره تابعی
چکيده:   (305 مشاهده)
مقدمه: اولویت بندی پذیرش بیماران بدحال در بخش مراقبت ویژه در کاهش مرگ و میر و مدت زمان بستری نقش
مهمی دارد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان دکتر چمران
فردوس با استفاده از معیار آپاچی دو است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی 83 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان دکتر چمران فردوس به
روش نمونه گیری در دسترس از بهمن 1094 تا بهمن 1095 وارد مطالعه شدند. ابزار، پرسشنامه دموگرافیک و سیستم
نمره بندی استاندارد شدت بیماری )آپاچی( دو بود. زنده ماندن یا فوت شدن و طول مدت بستری ثبت شد. دادهها با
استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمونهای آماری چون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: میزان مرگ و میر درکلیه بیماران 43 درصد و مرگ و میر پیش بینی شده توسط مقیاس آپاچی دو 15 درصد
به دست آمد. میانگین نمره آپاچی دو بیماران زنده مانده 8 / 4 ± 9 / 14 و بیماران فوت شده 6 / 4 ± 17 حاصل شد که این
تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ) 35 / 3 P >(. بین میانگین نمره آپاچی دو و میانگین مرگ و میر در بیماران رابطه آماری
معنی داری مشاهده شد ) 35 / 3 P < 220/0 = r .)
نتیجه گیری: درصد مرگ و میر واقعی بیماران با درصد تخمینی توسط آپاچی دو فاصله دارد. نتیجه گیری در این
خصوص، نیازمند بررسی بیشتر است.
متن کامل [PDF 820 kb]   (138 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( 1-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها