:: دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 28-39 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی
محمد خرمی ، سیدحمید آتش پور ، مژگان عارفی
چکيده:   (614 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط کارکردهای مثبت روانشناختی با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه مادران کودکان فلج مغزی استان خراسان شمالی در سال 29 و 21 میباشد.
روش کار: نمونهها به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شد ]به تعداد 131 نفر[. دادههای پژوهش با استفاده از هشت پرسشنامه
آزمون امید به زندگی، بهزیستی روانشناختی، نشاط ذهنی، رضایت از زندگی، خودکارآمدی، معنویت، تاب آوری، بخشش، گردآوری
شده و از طریق رویکرد کمترین مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
یافتهها: نتایج بدست آمده از مدل نشان داد، ابتدا معنویت به منظور تبیین بخشش، نشاط ذهنی و امید به زندگی وارد الگو شد.
سپس متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشودگی به عنوان سازههای میانجی و پیش بینی کننده رضایت از زندگی، تاب
آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی وارد مدل شدند. بنابراین مشخص است که متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و
بخشش میتواند تعدیل کننده رابطه بین معنویت با رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی باشد . در این
میان، مسیر متغیر بهزیستی روانشناختی با خودکارآمدی به طور مستقیم و با رضایت از زندگی با میانجی گری خودکارآمدی معنادار
شد. تاب آوری علاوه بر تأثیر مستقیم بر بهزیستی روانشناختی اثرات غیرمستقیمی از طریق متغیر میانجی گری این متغیر بر
خودکارآمدی دارد. درحالی که، معنویت قدرت پیش بینی نشاط ذهنی را با میانجی گری امید به زندگی دارد.
نتیجهگیری: با توجه به یافتههای حاصله، به منظور افزایش سطح رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی
مادران کودکان فلج مغزی باید به معنویت، نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشش توجه بیشتری مبذول گردد.
واژه‌های کلیدی: مادران کودکان فلج مغزی کارکردهای مثبت روانشناختی مدل سازی
متن کامل [PDF 1402 kb]   (232 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها