:: دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 38-45 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور )تله هلث( بر شدت بی خوابی زنان باردار
فاطمه جلال مروی، معصومه کردی، سیدرضا مظلوم، فریبرز رضایی طلب
چکيده:   (719 مشاهده)
مقدمه: یکی از شایعترین اختلالات در دوران بارداری، اختلال خواب میباشد و شایعترین آن، اختلال بیخوابی است. یکی از راههایی
که ممکن است، اختلال خواب را اصلاح کند، آموزش است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش بر اساس مدل مراقبت پیگیر و
تله هلث بر شدت بی خوابی زنان باردار، انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی با نمونه گیری چند مرحلهای تصادفی سه گروهه، بر روی 91 زن باردار، مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهد، در سال 1396 انجام شد. برای گروههای مدل مراقبت پیگیر و تله هلث، مداخله به مدت 12 هفته
و برای گروه کنترل مراقبتهای معمول مرکز بهداشت انجام شد. ابزار گرد آوری دادهها پرسشنامه شدت بی خوابی ) ISI ( بود که
قبل از مداخله، بلافاصله بعد و 4 هفته بعد از مداخله تکمیل شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ، روشهای
آمار توصیفی و آزمونهای آماری انجام شد.
یافتهها: نتایج آزمونهای آماری نشان داد که سه گروه از نظر متغیرهای سن، سن بارداری، تعداد فرزند، تعداد بارداری، تحصیلات
مادر و وضعیت بارداری با یکدیگر همگن بودند ) 05 / 0 < P(. شدت بی خوابی، قبل از مطالعه در هر سه گروه تفاوت معنی داری
نداشت ) 235 / 0 = P(؛ بلافاصله بعد و 4 هفته پس از مداخله، در سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت ) 001 / 0 > P .)
نتیجهگیری: آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و تله هلث هر دو، موجب کاهش بی خوابی، زنان باردار میشوند. با توجه به اینکه
روش تله هلث، ارزانتر و آسانتر است، میتوان از این روش، جهت بهبود شدت بی خوابی زنان باردار استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: آموزش بیخوابی مدل مراقبت پیگیر تله هلث زنان باردار
متن کامل [PDF 1454 kb]   (207 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: بالینی
دریافت: 1398/10/11 | پذیرش: 1398/10/11 | انتشار: 1398/10/11

Ethics code: IR.MUMS.REC.1396.68XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها