:: دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 27-34 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر 8 هفته تمرینات تناوبی شدید و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع2
زهرا فاضل نجف آبادی، اکبر اعظمیان جزی ، ابراهیم بنی طالبی
چکيده:   (321 مشاهده)

مقدمه: بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با مقاومت به انسولین بالا به شدت در معرض ابتلا به کبد چرب غیر الکلی قرار دارند. هدف از

پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و شاخص مقاومت به انسولین در

زنان مبتلا به دیابت نوع 2 میباشد.

روش کار: 54 زن مبتلا به دیابت نوع 2 )سن 92 / 5 ± 07 / 55 سال، شاخص توده بدنی 09 / 4 ± 94 / 28 کیلوگرم بر متر مربع و

هموگلوبین گلیکولیزه 82 / 0 ± 41 / 9 درصد( به صورت تصادفی و با تعداد مساوی در گروههای تمرین تناوبی شدید، تمرین ترکیبی و

کنترل تقسیم شدند و به مدت 8 هفته )هر هفته 3 جلسه( مداخله دریافت کردند. نمونههای خون 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس

از پروتکل پژوهش و پس از 12 ساعت حالت ناشتایی گرفته شد. آزمونهای آنالیز واریانس دو طرفه جهت مقایسههای بین گروهی و

t زوجی جهت مقایسههای درون گروهی مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها: تفاوت معنیداری در هموگلوبین گلیکولیزه ) 009 / 0 = P (، گلوکز ) 007 / 0 = P (، انسولین ) 036 / 0 = P (، مقاومت به انسولین

( 008 / 0 = P( و AST ( 005 / 0 = P ( بین گروههای پژوهش مشاهده شد. آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تفاوت معنیداری بین

گروههای تمرین تناوبی شدید و ترکیبی با گروه کنترل در هموگلوبین گلیکولیزه )به ترتیب، 001 / 0 = P و 010 / 0 = P(، گلوکز )به

ترتیب، 001 / 0 = P و 002 / 0 = P (، انسولین )به ترتیب، 001 / 0 = P و 001 / 0 = P ( مقاومت به انسولین )به ترتیب، 001 / 0 = P و

001 / 0 = P( و AST )به ترتیب، 006 / 0 = P و 006 / 0 = P ( وجود دارد. در هیچ یک شاخصها تفاوت معنیداری بین گروه تمرین

تناوبی شدید و ترکیبی مشاهده نشد ) 05 / 0 P .)

نتیجه گیری: با توجه به تغییرات معنیدار آنزیم AST و مقاومت به انسولین، به نظر میرسد تمرین تناوبی شدید و تمرین ترکیبی

به طور یکسان بر آنزیم AST و مقاومت به انسولین تأثیر مطلوبی دارند. بنابراین انجام هر دو نوع تمرین برای این بیماران توصیه می

شود.

واژه‌های کلیدی: تمرین ترکیبی تمرین تناوبی شدید دیابت نوع 2 کبد چرب غیر الکلی
متن کامل [PDF 1203 kb]   (90 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۵

Ethics code: SKU94/210XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها