:: دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 49-60 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی و بخشش درمانی بر نشانگان بالینی و پاسخ های هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت همسر
محمدرضا رفتارعلی آبادی ، حسین شاره ، حسن توزنده جانی
چکيده:   (360 مشاهده)

مقدمه: خیانت تهدیدی برای زندگی خانوادگی و روابط همسران است که منجر به واکنشهای هیجانی از جمله غمگینی، وحشت،

خشم، ترس، حسادت و احساس گناه به ویژه در فردی که مورد خیانت قرار گرفته میشود. هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی

طرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی و بخشش درمانی بر نشانگان بالینی و پاسخهای هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت همسر می

باشد.

روش کار: این پژوهش نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با پیگیری بود. 36 زن که تجربه خیانت از طرف شوهر

داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمایش )طرحواره درمانی همراه با ذهن

آگاهی 12 = n و بخشش درمانی 12 = n و گروه کنترل 12 = n( قرار گرفتند. مداخلات به مدت ده جلسه 90 دقیقهای هفتگی به

گروههای آزمایشی ارائه شد.. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

یافتهها: اثر تعامل بین گروهها و زمان اندازه گیری درطرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی و بخشش درمانی بر نشانگان بالینی

( 01 / 0 > P ( و پاسخهای هیجانی ) 05 / 0 > P ( معنادار بود. در نشانگان بالینی بین دو مداخله تفاوت معنی دار مشاهده نشد ) 05 / 0

P ( در پاسخهای هیجانی فقط در مؤلفه وحشت گروه بخشش درمانی وضعیت بهتری نشان دادند ) 01 / 0 > P .)

نتیجه گیری: از هر دو مداخله میتوان جهت کاهش آلام روحی قربانیان خیانت همسر بهره گرفت. از طرفی با توجه به نوع آسیب،

بخشش درمانی گزینه مناسبتری میباشد.

واژه‌های کلیدی: خیانت زنان طرحواره ذهن آگاهی بخشش نشانگان بالینی هیجان
متن کامل [PDF 1760 kb]   (97 دریافت)    
موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۵

Ethics code: IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.003XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها