:: دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 82-89 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر اتخاذ رفتار پیشگیری از عفونت اچ.آی.وی در دختران نوجوان
زینب اقدسی ، نوشین پیمان
چکيده:   (339 مشاهده)

مقدمه: نقص سیستم ایمنی بدن انسان )اچ.آی.وی(به عنوان یک چالش بزرگ برای سلامت عمومی در هزاره جدید ظهور کرده است.

اکنون اپیدمی اچ.آی.وی به سرعت در حال گسترش در میان جوانان است. از آنجا که دانش آموزان، منابع ارزشمندی برای آینده یک

کشور هستند، ضروری است که اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار دهند. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش بر اتخاذ رفتار

پیشگیری از عفونت در دانش آموزان دختر تربت حیدریه انجام شد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. نمونههای پژوهش 90 نفر از دانش آموزان دختر بودند. ابزار گردآوری دادهها

شامل پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سؤالات مرتبط با سازههای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. مداخله آموزشی بر

اساس بسته رویکرد نوین آموزش اچ.آی.وی و در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده در گروه آزمون صورت گرفت. دادهها در سه

مقطع زمانی قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار 20 SPSS و به وسیله

آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی مستقل و زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دادههای تکراری انجام شد.

یافتهها: میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه 46 / 0 ± 6 / 15 سال بود. بین دو گروه آزمون وکنترل قبل از مداخله،

اختلاف معناداری از نظر نگرش، قصد، هنجار انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده وجود نداشت، اما پس از آموزش، این متغیرها در

گروه آزمون افزایش معناداری یافت ) 05 / 0 > P .)

نتیجه گیری: آموزش بر اساس رویکرد نوین آموزش اچ.آی.وی و در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده، یک مداخله مؤثر در

ارتقا نگرش و رفتارهای پیشگیری از اچ.آی.وی در دانش آموزان میباشد.

واژه‌های کلیدی: آموزش تئوری رفتار برنامه ریزی شده اچ.آی.وی نوجوان
متن کامل [PDF 1475 kb]   (96 دریافت)    
موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۵

Ethics code: IR.MUMS.REC.1397.274XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها