:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی دی هیدرو اپی آندروسترون، استرادیول و اختلالات نعوظی در مردان دیابتی نوع 2
محمد پرستش
چکيده:   (1026 مشاهده)
مقدمه: دیابت از طریق اختلال در هورمونهای جنسی میتواند موجب اختلالات نعوظ در مردان دیابتی نوع 2 شود، از طرفی تمرین
مقاومتی بوسیله کاهش عوارض دیابت موجب بهبود این اختلال میشود. هدف این مطالعه، بررسی اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی
دیهیدرواپیآندروسترون، استرادیول و اختلالات نعوظی در مردان دیابتی نوع 2 بود.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه آماری این پژوهش را 24 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین وزن 3 / 5 ± 1 / 77 کیلوگرم
و شاخص توده بدن 3 / 3 ± 13 / 26 کیلوگرم بر مترمربع تشکیل دادند که بطورتصادفی به دو گروه دیابتی همراه با تمرین مقاومتی
و دیابتی کنترل تقسیم شدند. گروه دیابتی همراه با تمرین مقاومتی 8 هفته تمرین مقاومتی اجرا نمودند. سطوح سرمی دی
هیدرواپیآندروسترون، استرادیول، اختلالات نعوظی و دیگر متغیرهای وابسته 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد.
دادهها با استفاده از آنالیز کواریانس ) ANCOVA ( تحلیل شد ) 05 / 0 = P .)
یافتهها: تمرین مقاومتی در گروه دیابتی تمرین مقاومتی موجب کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین ) HOMA-IR ( نسبت
به گروه کنترل دیابتی شد ) 010 / 0 = P (. همچنین تمرین مقاومتی موجب کاهش معنادار سطوح سرمی استرادیول ) 040 / 0 = P ( و
افزایش معنادار سطوح سرمی دیهیدرواپیآندروسترون ) 030 / 0 = P ( در گروه دیابتی تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی
شد. تمرین مقاومتی همچنین موجب افزایش عملکرد نعوضی در حیطههای عملکرد نعوظی ) 19 / 0 = P (، رضایت زناشویی ) 12 / 0 =
P ( و مجموع امتیازات ) 002 / 0 = P ( در گروه دیابتی تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.
نتیجه گیری: به طورکلی، بر اساس یافتههای ما به نظر میرسد که تمرین مقاومتی با کاهش سطح سرمی استرادیول و افزایش سطح
سرمی دیهیدرواپیآندروسترون موجب بهبود عملکرد نعوظی در بیماران دیابتی نوع 2 دارد.
واژه‌های کلیدی: دیابت نوع 2 تمرین مقاومتی دیهیدرواپیآندروسترون استرادیول عملکرد نعوظی
متن کامل [PDF 1505 kb]   (335 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8

Ethics code: IR.RAC.ARAKMU.1398.145XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها