:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکرد خانواده با واسطه گری تمایز یافتگی
تکتم جعفرزاده ، علی اکبر سلیمانیان ، محمد محمدی پور
چکيده:   (1127 مشاهده)
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکرد خانواده با
واسطه گری تمایز یافتگی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری، شهر بجنورد انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضراز نوع ساختاری است و جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به تعداد 1335 نفر میباشد. حجم نمونه بر
اساس فرمول کوکران 250 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری خوشهای تک مرحلهای بوده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش
از پرسشنامههای خشونت خانگی، ناگویی هیجانی، عملکرد خانواده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار Amos ، روش معادلات
ساختاری، تحلیل مسیر استفاده شدند.
یافتهها: یافتهها نشان داد که عملکرد خانواده با ناگویی هیجانی تمایز یافتگی زنان در سطح اطمینان 99 % معنا دار است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایز یافتگی میتواند نقش میانجیگری در پیش بینی خشونت خانگی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: ناگویی هیجانی تمایز یافتگی خشونت خانگی عملکرد خانواده
متن کامل [PDF 2279 kb]   (455 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8

Ethics code: IR.IEU.BUJNOURD. AIC.1396.4XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها