:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 48-56 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش میانجی گرایانه ادراک از بیماری در رابطه عوامل روانی - اجتماعی با خود مراقبتی بیماران دیابت نوع II
محمد رجبی ، حسن توزنده جانی ، احمد زنده دل
چکيده:   (862 مشاهده)
مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی گرایانه ادراک از بیماری در رابطه عوامل روانی اجتماعی با خود مراقبتی بیماران
دیابت نوع II انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران دیابتی مراجعه کننده نوع
II درمانگاه میلاد مشهد بود. نمونه آماری شامل 392 نفر بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت اندازه گیری
متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای کوتاه ادراک از بیماری بردبنت و همکاران ) IPQ (، سبکهای مقابله با استرس لازاروس و فولکمن
( CSI (، فرم کوتاه خودکنترلی تانجنی ) SCI (، حمایت اجتماعی زیمنت و همکاران ) MSSI (، رابطه پزشک – بیمار وندرفلتز و
همکاران ) PDRQ ( و مقیاس خودمراقبتی توبرت و کلاسگو ) DSCBS ( استفاده گردید. تحلیل آماری دادهها با استفاده از مدل
یابی معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیربا نرم افزار 23 - Amos و 23 - SPSS صورت گرفت.
یافتهها: بین سبکهای مقابله با استرس، خودکنترلی، حمایت اجتماعی و رابطه پزشک بیمار با خود مراقبتی بیماران دیابت نوع II
ارتباط معنادار وجود داشت ) 05 / 0 > P(. همچنین نتایج نشان داد ادراک از بیماری در رابطه عوامل روانی-اجتماعی با خود مراقبتی
نقش میانجی گرایانه دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر اهمیت عوامل روانی اجتماعی و ادراک از بیماری در خود مراقبتی بیماران دیابت نوع II تاکید دارد.
ادراک منطقی از بیماری که از عوامل روانی اجتماعی تأثیر میپذیرد از یک سو باعث کاهش آشفتگی هیجانی در برخورد با مسائل
پیش بینی نشده مرتبط با بیماری شده و از سوی دیگر با تنظیم کردن الگوهای مصرف دارو و ملاقات با پزشک باعث بهبود خود
مراقبتی میگردد.
واژه‌های کلیدی: ادراک بیماری عوامل روانی-اجتماعی خود مراقبتی دیابت
متن کامل [PDF 1874 kb]   (297 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8

Ethics code: IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.006XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها