:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 63-72 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان فراشناخت بر نشاط ذهنی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری مادران کودکان فلج مغزی
محمد خرمی ، سید حمید آتش پور ، مژگان عارفی
چکيده:   (1194 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و فراشناخت درمانی بر بهزیستی
روانشناختی، نشاط ذهنی و تاب آوری مادران کودکان فلج مغزی انجام شد.
روش کار: نمونهها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده )به تعداد 39 نفر( و سپس به صورت تصادفی به دو گروه
آزمایش ) 13 نفر در گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و 13 نفر در گروه درمان فراشناختی( و یک گروه کنترل
( 13 نفر( تقسیم شدند. در پیش آزمون از پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی ریف مقیاس تاب آوری کونر- دیویدسون،
مقیاس نشاط ذهنی موقعیتی ریان و فریدریک استفاده شد. در مرحلهی بعد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و
فراشناخت درمانی طی 8 جلسه و یکبار در هفته به مدت دو ساعت بر روی گروههای آزمایش اجرا شد و گروه کنترل
تحت هیچ مداخلهای قرار نگرفت. سپس پس آزمون برای هر سه گروه تکمیل گردید. نهایتاً پس از دو ماه مجدداً هر سه
گروه مورد سنجش قرار گرفتند و دادههای لازم گردآوری و با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه درمان فراشناختی و شناخت درمانی بر مبتنی
ذهن آگاهی با گروه گواه در متغیرهای بهزیستی وانشناختی و نشاط ذهنی وجود دارد. ولی، در متغیر تاب آوری این
تفاوت معنادار نبود. همچنین در مقایسه دو درمان ذهن آگاهی و فراشناخت بر متغیرهای پژوهش حاضر نتایج حاکی از
عدم وجود تفاوت معنی دار بین دو گروه بود.
نتیجه گیری: با عنایت به یافته های بدست آمده، به منظور افزایش سطح بهزیستی روانشناختی و نشاط ذهنی، مادران
کودکان فلج مغزی باید مداخلات فراشناخت درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی توجه بیشتری مبذول گردد.
واژه‌های کلیدی: مادران کودکان فلج مغزی درمان فراشناخت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بهزیستی روانشناختی نشاط ذهنی تاب آوری
متن کامل [PDF 1631 kb]   (430 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها