:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 79-88 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان نظم جویی هیجان در کنترل توجه، ذهن آگاهی و ارزیابی مجدد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر همبود با افسردگی اساسی
جعفر حسنی ، مهرنسا شهابی
چکيده:   (126 مشاهده)
مقدمه: مطالعات مختلف نشان میدهد که اختلال اضطراب فراگیر همبودی بالایی با افسردگی اساسی دارد. بدتنظیمی هیجان نقش
مهمی در شروع و نگهداشت اختلال اضطراب فراگیر و اختلال افسردگی اساسی ایفا میکند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی
درمان نظم جویی هیجانی در کنترل توجه، ذهن آگاهی و ارزیابی مجدد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر همبود با افسردگی
اساسی بود.
روش کار: با استفاده از طرحهای تجربی تک آزمودنی دارای خطوط پایه چندگانه و بر اساس تمایل به شرکت در مطالعه، مصاحبه
تشخیصی ساختاریافته و ملاکهای ورود، دو نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر همبود با افسردگی انتخاب شدند. هر دو
آزمودنی بهصورت انفرادی در خلال شانزده جلسه تحت درمان نظم جویی هیجان قرار گرفتند. بیماران توسط مقیاس کنترل توجه،
پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی و پرسشنامه نظم جویی هیجان ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای
تغییرات روند، شیب و تفسیر فراز و فرود نمودارها استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که درمان نظم جویی هیجان موجب افزایش قابلملاحظه راهبردهای کنترل توجه، ذهن آگاهی و ارزیابی
مجدد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر همبود با افسردگی اساسی میشود.
نتیجه گیری: در مجموع یافتهها نشان میدهند که درمان نظم جویی هیجان از طریق هدف قرار دادن مؤلفههای کنترل توجه، ذهن
آگاهی و ارزیابی مجدد میتواند درمان مناسب برای اختلال اضطراب فراگیر همبود با افسردگی اساسی باشد.
واژه‌های کلیدی: اختلال اضطراب فراگیر همبود با افسردگی اساسی درمان نظم جویی هیجان کنترل توجه ذهن آگاهی ارزیابی مجدد
متن کامل [PDF 1895 kb]   (75 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8

Ethics code: IR.KHU.REC.1397.008XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها