:: دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 89-97 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر پیش درمانی تمرین استقامتی بر عوامل نوروژنیک و آنتی نوروژنیک در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن مغزی
محمدرضا جلیلوند ، ضیاء فلاح محمدی ، علی یعقوبی
چکيده:   (990 مشاهده)
مقدمه: اتصال فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز ) BDNF ( بالغ با گیرنده تیروزین کیناز B (TrkB) به بقای سلولی منجر میشود،
در حالی که اتصال proBDNF به گیرنده 75 p به مرگ سلولی منتهی میگردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر حفاظتی تمرین
استفامتی بر BDNF ، TrkB ، proBDNF و 75 p در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن مغزی بود.
روش کار: 40 سر موش صحرایی نر )با سن 12 هفته و میانگین وزنی 98 / 16 ± 56 / 236 گرم(، در 4 گروه سالم کنترل، سالم تمرین،
ایسکمی کنترل و ایسکمی تمرین قرار گرفتند. گروههای تمرین )سالم و ایسکمی( با سرعت 30 متر در دقیقه به مدت 30 دقیقه در
هر جلسه و 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته روی نوار گردان تمرین کردند. سپس در گروههای ایسکمی، شریان کاروتید با استفاده
از گیرههای میکروسرجری به مدت 45 دقیقه مسدود شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و
آزمون تعقیبی توکی انجام شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که سطح BDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معناداری پایینتر
بود ) 001 / 0 = P(. همچنین سطح BDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی تمرین نسبت به ایسکمی کنترل به طور معنادار بالاتر بود
( 002 / 0 = P(. از طرفی سطح TrkB هیپوکامپ در گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معناداری پایینتر بود
( 026 / 0 = P ( ولی با وجود افزایش سطح TrkB در گروه ایسکمی تمرین نسبت به ایسکمی کنترل، این تفاوت از نظر آماری معنادار
نبود ) 556 / 0 = P(. سطح proBDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معناداری بالاتر بود
( 001 / 0 = P ( ولی بین سطح proBDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی تمرین نسبت به ایسکمی کنترل تفاوت معناداری مشاهده
نشد ) 418 / 0 = P .)
نتیجه گیری: به نظر میرسد که تمرین ورزشی از طریق بهبود سطح BDNF ، TrkB و proBDNF هیپوکامپ میتواند از آپوپتوز
و مرگ نورونی پیشگیری کند. بنابراین میتوان بیان داشت تمرین استقامتی به عنوان یک روش محافظتی در پیشگیری از عوارض
جانبی ایسکمی مورد مطالعه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: تمرین استقاومتی حفاظتی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز ( BDNF ) تیروزین کیناز B (TrkB) proBDNF 75p ایسکمی
متن کامل [PDF 1901 kb]   (365 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1399/4/8 | پذیرش: 1399/4/8 | انتشار: 1399/4/8XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها