مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بانک ها و نمایه ها
بانک ها و نمایه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/12 | 

Googlescholar

ISC

SID

MAGIRAN

IRANMEDEX

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:
http://journal.nkums.ac.ir/find.php?item=1.118.16.fa
برگشت به اصل مطلب