مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

 

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر ابراهیم گلمکانی 

 کمک سردبیر:    دکتر سید کاوه حجت

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

 

 1. دکتر محمد اعتضاد رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 2. دکتر بهرام بیباک، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 3. دکتر زینت السادات بوذری، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 4. دکتر محمدتقی جغتایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 5. دکتر آرش جوانبخت،
 6. دکتر سید کاوه حجت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 7. دکتر محمدرضا دارابی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 8. دکتر احمد دلبری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 9. دکتر رامین رضایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 10. دکتر مریم صالحی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 11. دکتر مجید صنعت خانی،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 12. دکتر سید محمد علوی نیا، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 13. دکتر فضل اله غفرانی پور، دانشگاه تربیت مدرس
 14. دکتر مهدی فرزاد کیا، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 15. دکتر حسین فلاح زاده، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 16. دکتر جمال کسائیان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 17. دکتر مهرداد کریمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 18. دکتر حسن گلمکانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 19. دکتر رضا گنجی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 20. دکتر شاهین مافی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 21. دکتر سید رضا مظلوم ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 22. دکتر مینا نوروزی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 23. دکتر مسعود هاشمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

مدیر اجرایی: سید حمید نبوی

ویراستاری و صفحه آرایی، شرکت دانش نگاران اوج

کارشناس مجله: مریم لنگری زاده

 

 

<> <>

<> <>

<> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:
http://journal.nkums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب