مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

 

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر ابراهیم گلمکانی 

 کمک سردبیر:    دکتر سید کاوه حجت

اعضای هیأت تحریریه

 

 1. دکترستاره ممیشی خانلق  متخصص بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. دکترفرهاد وفایی ، استادیار جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 3. دکترسید علی حسینی ، دانشیار کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 4. دکترحسین کشاورز، استاد انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 5. دکتر محمد اعتضاد رضوی دانشیار چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 6. دکتر محمدرضا دارابی، استاد اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 7. دکتر حسن گلمکانی، متخصص اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 8. دکتر سید کاوه حجت، استادیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 9. دکتر علیرضا گلشن، استادیار اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 10. دکتر وحیده معتمدالصنایع ، استادیار دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 11. دکتر سعید اسلامی حسن آبادی، داروسازی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 12. دکتر جلیل توکل افشار، دانشیار ایمنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 13. دکتر فریمان ابراهیم زاده، استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 14. دکتر رامین رضایی، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 15. دکتر رضا گنجی، استادیار اورتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 16. دکتر بهرام بیباک، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 17. دکتر شاهین مافی نژاد، استادیار اطفال، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 18. دکتر محمدتقی جغتایی، استاد علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 19. محبوبه طباطبایی چهر، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 20. دکتر سید جواد پورنقی، استادیار گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 21. دکتر مجید صنعت خانی، متخصص بیماری های دهان و تشخیص، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 22. دکتر محسن نعمتی، دانشیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 23. دکتر مسعود هاشمی،فلوشیپ کنترل و درمان درد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 24. دکتر مرجان جودی، فوق تخصص جراحی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 25. دکتر مینا نوروزی، استادیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 26. دکتر مریم صالحی، دانشیار پزشکی اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

مدیر اجرایی: سید حمید نبوی

ویراستار فارسی: سید علی احمدی 

کارشناس مجله: مریم لنگری زاده

 

 

<> <>

<> <>

<> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:
http://journal.nkums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب