مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
سایت جدید مجله دانشگاه راه اندازی شد
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:
http://journal.nkums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب