:: دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 1-9 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه
اکرم حافظی ، حمید توکلی قوچانی ، حسین لشکردوست
چکيده:   (349 مشاهده)

مقدمه: اختلال بیشفعالی/ کمبود توجه یک اختلال رفتاری در کودکان است که مشکلات زیادی به دنبال دارد و روشهای درمانی

متعددی برای کاهش این مشکلات ارائه شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش بازیدرمانی به مادران بر کاهش

مشکلات رفتاری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی مبتلا به اختلال بیشفعالی/ کمبود توجه بود .

روشکار: پژوهش حاضر به روش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل

تمام مادران دارای کودکان پسر دوره ابتدایی مبتلا به اختلال بیشفعالی/ کمبود توجه در شهر تهران در سال 1395 بود. از بین این

مادران، 30 نفر به صورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. افراد بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش ) 15 نفر( و

کنترل ) 15 نفر( گمارش شدند. قبل از اجرای مداخله آموزشی، پیشآزمون در هر دو گروه انجام شد. دادهها با استفاده از پرسشنامه

ارزیابی رفتاری مخصوص کودکان راتر )فرم والدین( جمعآوری گردید. آموزش الگوی بازیدرمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک

( CPRT ) برای مادران گروه آزمایش در 10 جلسه 2 ساعته اجرا شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه

آزمایش و کنترل پسآزمون گرفته شد. فرضیهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکوا( مورد تجزیه و تحلیل قرار

گرفتند .

یافتهها: آموزش بازیدرمانی به مادران در نمرههای پرخاشگری و بیشفعالی ) 192 / 0 = 2ƞ ، 481 / 5 = F(، اضطراب و افسردگی

( 253 / 0 = 2ƞ ، 800 / 7 = F (، ناسازگاری اجتماعی ) 315 / 0 = 2ƞ ، 578 / 10 = F(، رفتارهای ضد اجتماعی ) 488 / 0 = 2ƞ ، 906 / 21 =

F ( و اختلال کمبود توجه ) 211 / 0 = 2ƞ ، 154 / 6 = F ( آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد

کرده است ) 05 / 0 p .)

نتیجه گیری: آموزش بازیدرمانی به مادران میتواند به کاهش مشکلات رفتاری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی مبتلا به اختلال

بیشفعالی/ کمبود توجه کمک کند

واژه‌های کلیدی: بازیدرمانی دانش آموزان اختلال بیشفعالی/ کمبود توجه مادران
متن کامل [PDF 1636 kb]   (106 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۵XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها