:: دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 14-20 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت خواب و سوگیری شناختی بیماران مبتلابه فشارخون اولیه
رویا بالازاده ، بهمن اکبری ، عباس ابوالقاسمی
چکيده:   (299 مشاهده)

مقدمه: زمینه و هدف: فشارخون یک بیماری شایع است که سلامت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد. افرادی که ازنظر شخصیتی

توانایی مقابله کمی با استرس دارند و در مواجهه با استرسها با سوگیری پاسخ میدهند بیشتر دچار مشکلات جسمانی و روانی حاصل

از بیماریهای مزمن میشود. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر

کیفیت خواب و سوگیری شناختی بیماران مبتلابه فشارخون اولیه صورت گرفت.

روش کار: مطالعه به روش تجربی یا پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل صورت گرفت. در این مطالعه تعداد 32 زن مبتلابه فشارخون

بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به روش تصادفی بلوکهای جایگشتی در دو گروه کنترل ) 16 نفر( و مداخله ) 16 نفر(

جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامههای استاندارد کیفیت خواب پیترزبورگ و سوگیری شناختی را قبل و بعد از مداخله تکمیل

کردند. گروه مداخله به مدت هشت جلسه آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری دریافت کرد و گروه کنترل در این بازه

زمانی از طرف تیم تحقیق آموزشی دریافت نکرد. دادههای بهدستآمده با روش آماری توصیفی و استنباطی تجزیه تحلیل شدند.

یافتهها: یافتهها نشان داد در مرحله بعد از مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل در میزان کیفیت خواب و سوگیری شناختی تفاوت

معنیدار وجود دارد ) 05 / 0 < P (. برای مؤلفههای کانون توجه متمرکز بر خود ) 03 / 0 ( و متمرکز بر دیگران ) 74 / 3 ( معنیدار نبود

( 05 / 0 < P ( این یافته نشان میداد بین گروه آزمایش و کنترل در این مؤلفه تفاوت معنیداری وجود نداشت.

نتیجه گیری: بر اساس یافتههای مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت

خواب و سوگیری شناختی زنان مبتلابه فشارخون اولیه اثربخش است و میتواند بهعنوان یک روش درمانی مکمل اثربخش و بدون

عوارض مورداستفاده قرار بگیرد.

واژه‌های کلیدی: درمان شناختی-رفتاری عادات خواب سوگیری شناخت فشارخون مدیریت استرس
متن کامل [PDF 1368 kb]   (80 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۵

Ethics code: IR.IAU.RASHT.REC.1397.001XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها