:: دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 45-51 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثرات همودینامیک پیش داروهای دکسمتومدین و میدازولام در بیماران تحت عمل جراحی اندام فوقانی- مداخله دو سو کور
علی علیزاده ، حمید کیالها ، بیژن حیرت ، شهرام رستاک ، محمد صوفی آبادی
چکيده:   (298 مشاهده)

مقدمه: زمینه و هدف: پیش داروها جزو مداخلات جدایی ناپذیر بیهوشی عمومی می باشندکه دارای عوارض هم هستند. هدف از

انجام پژوهش حاضر مقایسه اثرات همودینامیک دکسمتومدین و میدازولام به عنوان پیش دارو به هنگام القا بیهوشی و لرز بعد از عمل

در بیماران کاندید اعمال جراحی انتخابی اندام فوقانی بود.

روشکار: 60 بیمار کاندید عمل جراحی انتخابی اندام فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی قزوین وارد مطالعه حاضر که

از نوع کارآزمایی بالینی دو سوکور بود، شدند. بیماران به صورت تصادفی به 2 گروه: 1 . میدازولام و 2 . دکسمدتومدین تقسیم شدند.

فشارخون متوسط MBP ، فشارخون سیستولی SBP و دیاستولی DBP ، تعداد ضربان PR و میزان اشباع اکسیژن شریانی 2SPO ،

در زمانهای بدو ورود، قبل از اینداکشن، 1 ، 5 ، 10 ، دقیقه پس از انتوباسیون، پس از خارج کردن لوله تراشه و در ریکاوری و نیز لرزش

بعد از عمل جراحی در تمامی بیماران بررسی و ثبت شد. دادهها پس از جمع آوری با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوار، آنووا

و سنجش مکرر GLM توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری کمتر از 05 / 0 در نظر گرفته شد.

یافتهها: در تمامی زمانهای مورد بررسی، میانگین 2SPO در گروه دکسمدتومدین به طور معنی داری بیشتر از گروه میدازولام بود

که در ده دقیقه بعداز انتوباسیون اهمیت داشت ) 001 / 0 > P ( میانگین فشارخون متوسط، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و

ضربان قلب در گروه میدازولام بیشتر از گروه دکسمدتومدین بود. میزان لرز بعد از عمل در گروه دکسمدتومدین به طور معنی داری

از گروه میدازولام کمتر بود ) 001 / 0 > P .)

نتیجهگیری: نتایج نشان داد که داروی دکسمدتومدین کنترل همودینامیک بهتری را در بیهوشی فراهم ساخته و میزان لرز بعد از

عمل را نیز کاهش میدهد

واژه‌های کلیدی: همودینامیک لرز میدازولام دکسمدتومدین
متن کامل [PDF 1637 kb]   (75 دریافت)    
موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲۵

Ethics code: IR.QUMS.REC.1395.146XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها