[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 467-473 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین اضطراب وجودی و خود ارزشیابی مرکزی در پیش بینی جهت گیری زندگی در بیماران مبتلا به سرطان
الیاس نیکوی کوپس1، بهمن رحمانی2، بیژن مقصودلو استرآبادی3، سید جلال یونسی4، شیوا زمانی نژاد 5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3- دستیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
4- دانشیار، گروه مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانیخشی تهران، تهران، ایران
5- استادیار، گروه دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
چکيده:   (610 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین اضطراب وجودی و خودارزشیابی مرکزی در پیش بینی جهت گیری نسبت به زندگی دربیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
روش کار: روش تحقیق از نوع مقطعی است. 155 بیمار مبتلا به سرطان )پوست، پستان، معده( 25 تا 75 سال، مراجع کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به پرسشنامۀ اضطراب وجودی، خودارزشیابی مرکزی و جهت گیری زندگی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد بین اضطراب وجودی و تلقی بدبینانه نسبت به زندگی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد ) 51 / 5
> P(. و بین اضطراب وجودی و تلقی مثبت به زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ) 51 / 5 > P ( و همچنین بین خودارزشیابی مرکزی با تلقی بدبینانه نسبت به زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ) 51 / 5 > P ( و بین خودارزشیابی مرکزی با تلقی خوشبینانه نسبت به زندگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ) 51 / 5 > P .)
نتیجه گیری: همانطور که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد افرادی که به بیماریهای مزمن دچار می شوند. علاوه بر اینکه به سلامت جسمانی و امور مرتبط با درمان پزشکی آنها باید توجه کرد، به سلامت روانی این افراد نیز باید توجه ویژهای مبذول داشت. زیرا بیماری مزمن مثل سرطان میتواند زندگی این افراد را به خطر بیندازد و یافته های این تحقیق نیز مؤید این امر می باشد که در کنار پیشرفت های پزشکی در درمان این بیماران، باید به سلامت روانی این افراد نیز با کمک متخصصان سلامت روان توجه شود.
واژه‌های کلیدی: اضطراب وجودی، خودارزشیابی مرکزی، جهت گیری زندگی، سرطان
متن کامل [PDF 860 kb]   (231 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
فهرست منابع
142. Jomehri F, Najafi M. The Relation ship between type C personality, locus of control and hardiness in patients suffering from cancer and normal subjects. J Clin Psychol. 2009;1(1):47-66.
143. Deshields T, Tibbs T, Fan M, Taylor M. Differences in patterns of depression after treatment for breast cancer. J Psychol. 2006;15(3):398-406. [DOI:10.1002/pon.962]
144. Met Porter L, Clayton M, Belyea A. Predicting negative mood state and personal growth in African American and White long-term breast cancer survivors. J Ann Behav Med. 2006;31(3):195-204. [DOI:10.1207/s15324796abm3103_1]
145. Zabora J, BrintzenhofeSzoc K, Curbow B, Hooker C, Piantadosi S. The prevalence of psychological distress by cancer site. Psychooncology. 2001;10(1):19-28. PMID: 11180574 https://doi.org/10.1002/1099-1611(200101/02)10:1<19::AID-PON501>3.0.CO;2-6 [DOI:10.1002/1099-1611(200101/02)10:13.0.CO;2-6]
146. Carver CS, Scheier MF, Segerstrom SC. Optimism. Clin Psychol Rev. 2010;30(7):879-89. DOI: 10.1016/j.cpr.2010.01.006PMID: 20170998
147. Souri H, Hejazi E, Ejei J. The correlation of resiliency and optimism with psychological well-being. Int J Behav Sci. 2013;7(3):271-7.
148. Asghari P, Roshani K, MehriAderyani M. The relationship between religious belief, optimism and spiritual health among students Azad university of Ahvaz. New Find Psychol. 2011;7(2):27-39.
149. Scheier M, Segerstrom S. Optimism. Clin Psychol Rev. 2009;30(9):879-89.
150. Henoch I, Danielson E. Existential concerns among patients with cancer and interventions to meet them: an integrative literature review. Psychooncology. 2009;18(3):225-36. DOI: 10.1002/pon.1424PMID: 18792088
151. Prasertsri N, Holden J, Keefe FJ, Wilkie DJ. Repressive coping style: relationships with depression, pain, and pain coping strategies in lung cancer outpatients. Lung Cancer. 2011;71(2):235-40. DOI: 10.1016/j.lungcan.2010.05.009PMID: 20557973
152. Odling G, Norberg A, Danielson E. Care of women with breast cancer on a surgical ward: nurses' opinions of the need for support for women, relatives and themselves. J Adv Nurs. 2002;39(1):77-86. PMID: 12074754 [DOI:10.1046/j.1365-2648.2002.02244.x]
153. Sand L, Strang P. Existential loneliness in a palliative home care setting. J Palliat Med. 2006;9(6):1376-87. DOI: 10.1089/jpm.2006.9.1376PMID: 17187546
154. Kernan WD, Lepore SJ. Searching for and making meaning after breast cancer: prevalence, patterns, and negative affect. Soc Sci Med. 2009;68(6):1176-82. DOI: 10.1016/j.socscimed.2008.12.038PMID: 19157667
155. LeMay K, Wilson KG. Treatment of existential distress in life threatening illness: a review of manualized interventions. Clin Psychol Rev. 2008;28(3):472-93. DOI: 10.1016/j.cpr.2007.07.013PMID: 17804130
156. Vehling S, Lehmann C, Oechsle K, Bokemeyer C, Krull A, Koch U, et al. Is advanced cancer associated with demoralization and lower global meaning? The role of tumor stage and physical problems in explaining existential distress in cancer patients. Psychooncology. 2012;21(1):54-63. DOI: 10.1002/pon.1866PMID: 21061407
157. Sharyati M, Garoosi Farshi M, Babapour Kheiroddin J. Efficiency of the core self evaluations model in predicting of subjective well-being. J Res Psychol Health. 2010;3(4):5-16.
158. Jude T, Locke E, Durham C. The dispositional causes of job satisfaction: A core Evaluation approach. Res Organ Behav. 1997;1(3):19-51.
159. Lotfi Kashani F, Tahari A, Merzayi H, Masodi Mogadam Z. The relationship between social support and self-esteem, depression and anxiety in patients with cancer. New Find Psychol. 2011;25(5):101-15.
160. Senecal C, Nouwen A, White D. Motivation and dietary self-care in adults with diabetes: are self-efficacy and autonomous self-regulation complementary or competing constructs? Health Psychol. 2000;19(5):452-7. PMID: 11007153 [DOI:10.1037/0278-6133.19.5.452]
161. Yoselani G, Habibe M, Solamani E. The desirable behavior disciplinary relationship with the family, locus of control and self-esteem. J Sch Psychol. 2011;1(2):114-34.
162. Slesnick N, Erdem G, Collins J, Bantchevska D, Katafiasz H. Predictors of treatment attendance among adolescent substance abusing runaways: a comparison of family and individual therapy modalities. J Fam Ther. 2011;33(1):66-84. DOI: 10.1111/j.1467-6427.2010.00530.x [DOI:10.1111/j.1467-6427.2010.00530.x]
163. Lightfoot M, Stein JA, Tevendale H, Preston K. Protective factors associated with fewer multiple problem behaviors among homeless/runaway youth. J Clin Child Adolesc Psychol. 2011;40(6):878-89. DOI: 10.1080/15374416.2011.614581PMID: 22023279
164. Good LR, Good KC. A preliminary measure of existential anxiety. Psychol Rep. 1974;34(1):72-4. DOI: 10.2466/pr0.1974.34.1.72PMID: 4813985
165. Noor Alizadi Meangi M, Gan Boozergi M. The relationship anxiety and phobic anxiety and comparing them in three groups of criminals, ordinary and religious. J Religion Psychol. 2011;3(4):29-44.
166. Scheier MF, Carver CS. Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychol. 1985;4(3):219-47. PMID: 4029106 [DOI:10.1037/0278-6133.4.3.219]
167. Smith TW, Pope MK, Rhodewalt F, Poulton JL. Optimism, neuroticism, coping, and symptom reports: an alternative interpretation of the Life Orientation Test. J Pers Soc Psychol. 1989;56(4):640-8. PMID: 2709311 [DOI:10.1037/0022-3514.56.4.640]
168. Hassanshahi M. The relationship between optimism and coping strategies in university students. J Fundam Ment Health. 2002;4(1):6-15.
169. Judge TA, Erez A, Bono JE, Thoresen CJ. The Core Self-Evaluations Scale: Development of a Measure. Person Psychol. 2003;56(2):303-31. DOI: 10.1111/j.1744-6570.2003.tb00152.x [DOI:10.1111/j.1744-6570.2003.tb00152.x]
170. Nikolaou I, Judge TA. Fairness Reactions to Personnel Selection Techniques in Greece: The role of core self‐evaluations. Int J Select Assess. 2007;15(2):206-19. [DOI:10.1111/j.1468-2389.2007.00382.x]
171. Kissane DW, Clarke DM, Street AF. Demoralization syndrome--a relevant psychiatric diagnosis for palliative care. J Palliat Care. 2001;17(1):12-21. PMID: 11324179
172. Eskandari M, Bahmani B, Hassani F, Shafiabadi A. Cognitive-Existential Group Therapy for Parents of Children with Cancer. Iranian Rehabil J. 2013;11(2):51-5.
173. Koenig HG. Religion, spirituality, and medicine: research findings and implications for clinical practice. South Med J. 2004;97(12):1194-200. DOI: 10.1097/01.SMJ.0000146489.21837.CEPMID: 15646757
174. Lee V, Robin Cohen S, Edgar L, Laizner AM, Gagnon AJ. Meaning-making intervention during breast or colorectal cancer treatment improves self-esteem, optimism, and self-efficacy. Soc Sci Med. 2006;62(12):3133-45. DOI: 10.1016/j.socscimed.2005.11.041PMID: 16413644
175. Cohen J, Cohen P, West S, Aiken L. Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences: Routledge; 2013.
176. Ostir GV, Markides KS, Black SA, Goodwin JS. Emotional well-being predicts subsequent functional independence and survival. J Am Geriatr Soc. 2000;48(5):473-8. PMID: 10811538 [DOI:10.1111/j.1532-5415.2000.tb04991.x]
177. Pressman SD, Cohen S. Does positive affect influence health? Psychol Bull. 2005;131(6):925-71. DOI: 10.1037/0033-2909.131.6.925PMID: 16351329
178. Bono JE, Judge TA. Core self-evaluations: a review of the trait and its role in job satisfaction and job performance. Eur J Pers. 2003;17(S1):S5-S18. DOI: 10.1002/per.481 [DOI:10.1002/per.481]
179. Judge TA, Locke EA, Durham CC, Kluger AN. Dispositional effects on job and life satisfaction: the role of core evaluations. J Appl Psychol. 1998;83(1):17-34. PMID: 9494439 [DOI:10.1037/0021-9010.83.1.17]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nikooy Kupas E, Rahmani B, Maghsoodlou Esterabadi B, Younesi S J, Zamaninejad S. The Relationship between Existential Anxiety and Core self-Evaluation in Predicting Life Orientation of Patients with Cancer. JNKUMS. 2018; 9 (3) :467-473
URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1288-fa.html

نیکوی کوپس الیاس، رحمانی بهمن، مقصودلو استرآبادی بیژن، یونسی سید جلال، زمانی نژاد شیوا. بررسی رابطه بین اضطراب وجودی و خود ارزشیابی مرکزی در پیش بینی جهت گیری زندگی در بیماران مبتلا به سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1396; 9 (3) :467-473

URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1288-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی Journal of North Khorasan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.32 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3816